Huurvoorwaarden Colina Del Mar

U kan reserveren via het formulier op onze website (email) of via schrijven naar ons contactadres. Vergeet niet uw identiteitsgegevens, adres, boekingsperiode te vermelden alsook het totaalbedrag en het bedrag van het te storten voorschot. Zodra de reservatie is uitgevoerd heeft is deze bindend en verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden.

Wij als eigenaar-verhuurder zullen u als bevestiging een schrijven sturen waarvan u 1ex. ondertekend dient terug te sturen samen met een ondertekend exemplaar van onze algemene voorwaarden.

Betaling

De reservatie wordt pas omgezet naar een definitieve boeking zodra de aanbetaling van 40% van de totale huursom op de bankrekening van de eigenaar/huurder* is overgeschreven.

Bankrekening : BE79 6787 4218 7033 op naam van Hans Van Gaeveren, Dumortierlaan 5/32, 8300 Knokke.

Het saldo (60%) van de huursom + de waarborg dient overgeschreven te worden uiterlijk 6 weken voor de start van uw verblijf.

Voor “late” boekingen/reservaties  (binnen de 6 weken van de start van het verblijf) moet het totale bedrag (100% huursom + waarborg) volledig betaald te worden binnen de 8 dagen na reservering en in ieder geval voor de aanvang van de huurperiode.

Waarborg

De waarborg dient in eerste instantie ter dekking van eventuele kosten ten gevolge van directe of indirecte schade veroorzaakt aan de woning of zijn inboedel. Verder kan zij ingeroepen worden ter afrekening van verbruik elektriciteit en ter dekking van eisen van de verhuurder ten gevolge van de niet-naleving van de huurvoorwaarden door de huurder.

Ingeval de waarborg ontoereikend mocht blijken voor de geleden schade of overmatig verbruik, kan de verhuurder alsnog bijkomende vergoeding eisen van de huurder.

Terugstorten van de waarborg houdt niet automatisch een erkenning in van de verhuurder dat geen schade aan het goed is berokkend. De waarborg kan op geen enkel ogenblik beschouwd worden als deel van de betaling van huur of voorschot daarop. De poetsdienst op het einde van uw verhuur en de huur van het linnen zullen in mindering gebracht worden van deze waarborgsom.

Annulering door de huurder

Zoals hoger vermeld is de reservering bindend en gaat de huurder daarmee automatisch akkoord met de algemene huurvoorwaarden.

Bij annulering binnen de 10 dagen na de reservatie is de huurder een administratieve vergoeding verschuldigd van 80 euro. De niet-betaling van het voorschot binnen de tien dagen na de reservatie wordt gelijkgesteld aan een annulering door de huurder.

Bij annulering later dan 10 dagen na reservering, maar 6 weken vóór de aanvang van de huurperiode, blijft het voorschot verworven voor de verhuurder en staat het deze vrij het pand voor de bewuste periode opnieuw te verhuren. De niet-betaling van het saldo van 60% en de waarborg ten laatste 6 weken voor de aanvang van de huurperiode wordt als een annulering van de huurder beschouwd. Bij annulering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode blijft de volledige huursom (voorschot en saldo) verworven voor de verhuurder.

Annulering door de verhuurder

Als door onvoorziene omstandigheden de verhuurder genoodzaakt is om de reservatie te annuleren vroeger dan 6 weken vóór de aanvang van de huurperiode, dan wordt de reeds betaalde aanbetaling terugbetaald, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook. Valt de annulering ná de 6 weken voor de aanvang van de verhuurde periode, dan worden de betaalde huur en waarborg terugbetaald vermeerderd met 20% schadevergoeding bovenop de huurprijs.

Reiniging woning + terrein

In elke geval wordt de woning door de huurder altijd opgeruimd en veegvrij achtergelaten. Er wordt geen vuile vaat achtergelaten en de wasmachine, koelkast en vuilemmers dienen leeg en netjes te zijn bij vertrek. Huisvuil, glas en papier dienen te worden weggebracht. Bakplaat dient volledig gepoetst te worden na gebruik. Afvalcontainers bevinden zich op de parking van Bahia Dorada nr6

Een extra schoonmaakbeurt (door gespecialiseerde firma) komt na uw vertrek langs om het geheel weer klaar te maken voor de volgende verhuurder. Deze kost dient betaald te worden door de vertrekkende huurders en zal verrekend worden met de waarborgsom.

Zwembad

Gelet op de wetgeving in Spanje inzake zwembaden, heeft de huurder de beschikking over een goedgekeurde installatie.

Bij ongeval kan de verhuurder nimmer aansprakelijk gesteld worden. 

Diverse bepalingen

Betrekken van het pand

De huurperiode strekt van zaterdag tot zaterdag. Het pand kan worden betrokken vanaf 16.00 uur en worden verlaten vóór 09.30 uur. Bij aankomst worden de sleutels opgehaald en bij vertrek terug gedeponeerd op een door de verhuurder aangegeven plaats.

Als de sleutels per vergissing door de huurder werden meegenomen, dan dient onmiddellijk de verhuurder hiervan verwittigd te worden. De sleutels worden dan zo snel mogelijk per express en aangetekend terugbezorgd.

De woning is rookvrij. Rokers worden verzocht buiten te roken, de peuken niet in de natuur te gooien maar wel gecontroleerd te doven en met het huisvuil af te voeren.

Aanvaarding van het pand

Klachten dienen binnen de 24 uur aan de verhuurder te worden gemeld. Latere klachten kunnen niet meer worden aangenomen. Indien gegrond en mogelijk, zal de verhuurder er binnen de kortst mogelijke tijd aan verhelpen. Subjectieve criteria zoals rust, privacy en mooi uitzicht kunnen niet worden aangevochten.

Gebruik van de inboedel, verlies of breuk

De inboedel mag na het verblijf geen andere sporen van slijtage vertonen dan deze aanvaardbaar bij gewoon gebruik waarvoor de goederen dienstig worden geacht. Verlies of breuk die het verder gebruik van de woning in het gedrang brengen moet onmiddellijk worden gemeld zodat door de verhuurder tijdig in vervanging of herstelling kan worden voorzien.

Bij afwezigheid dient de huurder luiken, zonneschermen en alle ander mogelijke voorwerpen tegen plots opkomende wind te vrijwaren.

Gelieve te noteren wat u tijdens uw verblijf gebroken of beschadigd heeft. Daarom niet direct om het te kunnen aanrekenen (kleine zaken zoals een paar glazen en dergelijke worden zelfs niet aangerekend) maar vooral omdat we het tijdig kunnen herstellen of vervangen voor volgende huurders.

Afvoersystemen

De huurder mag in geen geval zaken gooien in lavabo’s, baden, douches, toiletten of gootsteen die het afvoersysteem kunnen verstoppen of buiten het dagelijks bedoelde gebruik van deze installaties vallen. De correcte schoonmaakproducten zijn normaal aanwezig.

Onderverhuring, overbezetting en bezoek

Het is de huurder niet toegestaan het pand deels of volledig onder te verhuren zonder toestemming van de verhuurder. Bij het onderschrijven van de overeenkomst wordt het aantal verblijvers opgegeven met aanduiding van het aantal boven en onder de drie jaar. Bezoekers en toegestane onderhuurders dienen van de algemene voorwaarden te worden ingelicht en de huurder draagt alle verantwoordelijkheid voor hen. In geen geval kan de bezoekers of onderhuurders logement worden geboden die de normale capaciteit van de woning overstijgt. Overnachtingen van derden in motorhome, tent of andere slaapaccommodatie is niet toegestaan.

Huisdieren

Het is verboden huisdieren mee te brengen.

Barbecue / Teppanyaki

De Spaanse wetgever is gezien het brandgevaar onverbiddelijk voor de ongedisciplineerde vuurmaker. Elke vorm van open vuur met hout of houtskool is er totaal verboden. Er is wel een elektrische bakplaat voorzien type Teppanyaki. 

Verlenen van toegang

De huurder is gehouden toegang te verlenen aan personen zoals klusjesman of schoonmaakpersoneel of anderen die instaan voor het onderhoud en de verzekering van het goede functioneren van de woning. Toegang moet ook verleend worden, na afspraak, aan de verhuurder of zijn aangestelde of mogelijk toekomstige huurders.

Verantwoordelijkheid

Bij enig ongeval in en rond de woning kan de verhuurder nimmer aansprakelijk gesteld worden

Burenrust

Het blijft heel belangrijk de rust en stilte maximaal te verzekeren. Gezien de stilte rondom, dragen geluiden heel ver en verstoren gemakkelijk de rust van de wijde omgeving. Daartoe is radio of muziek buiten de woning enkel toegestaan wanneer die omzichtig wordt aangezet met geluid bedoeld voor de onmiddellijke omgeving. We vragen ook te willen letten op al te groot lawaai van het jonge volkje. Na 22.00 uur is geen enkel lawaai nog toegelaten dat verder reikt dan de onmiddellijke omgeving van de woning.

Bewaking

De woning is naast een volledig domotica systeem eveneens voorzien van een uitgebreid alarmsysteem. Tevens zijn er ook bewakingscamera’s aanwezig. Gezien de wet op de privacy wordt er bij verhuringen geen gebruikt gemaakt van de toegangscamera’s. Alle camera’s worden uitgeschakeld zodat de privé gedeeltes zoals dakterras en andere gedeeltes van de woning op dat moment niet gecontroleerd worden. Dat wil ook zeggen dat u op deze momenten zelf verantwoordelijk bent. 

Tarieven en kosten

Buiten de huurprijs (afhankelijk van de periode) worden tevens volgende kosten aangerekend:

  • Verbruik elektriciteit.   Bij aankomst en vertrek wordt de elektriciteitsmeter genoteerd, er is een normaal verbruik van 400Kwh inbegrepen in de prijs, mocht er extra verbruik zijn zal dit aangerekend worden aan 0,30€/KWh. Het is dus in uw eigen voordeel om bij het verlaten van de woning erop toe te zien dat geen onnodig verbruik is zoals airco en verlichting. Dit kan heel eenvoudig worden ingesteld via het domotica systeem.
  • Huur linnen.   Per persoon wordt een linnenset voorzien bestaande uit: beddengoed – grote en kleine handdoek / Tevens worden keukenhanddoeken voor het gezelschap aangeleverd.  Kostprijs per persoon 25€ per week    (Strandlakens dienen zelf aangeleverd te worden)
  • Poetsdienst.    Per verblijf dient de poetskost van 250€ betaald te worden voor het reinigen van de volledige woning inclusief terrassen.

Gelieve deze te ondertekenen voor gelezen en goedgekeurd.

Naam en voornaam:

Adres:

Telefoonnumer:

Email:

Aantal personen boven de 3 jaar:

Aantal kinderen onder de 3 jaar:

Bankrekeningnummer waarop de borg teruggestort mag worden:

Datum:

Handtekening: